Certyfikaty

Terapia uzależnień

Alkoholizm, narkomania, lekomania i inne uzależnienia to coraz częściej występujące problemy. Potrafią znacząco utrudnić funkcjonowanie cierpiących na nie osób, poważnie zagrażając zdrowiu, a nawet życiu. Pod pojęciem uzależnienia rozumie się silną potrzebę przyjmowania pewnej substancji lub powtarzania konkretnej czynności. Najczęściej dotyczy to środków psychoaktywnych, ale może obejmować również zachowania, takie jak zakupy czy hazard. Początkowa przyjemność i chwilowe zrelaksowanie, płynące z tego rodzaju postępowania, szybko zamieniają się w silne uzależnienie, odbierając kontrolę nad życiem. Choroba może niespodziewanie pojawić się u każdego, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy zajmowane stanowisko. Z uwagi na ilość generowanych przez nią trudności, dotyczących nie tylko osoby dotkniętej nałogiem, ale również jej otoczenia – jedynym skutecznym rozwiązaniem jest terapia uzależnień. Bez pomocy lekarzy i specjalistów, samodzielne utrzymanie abstynencji i przerwanie machiny uzależnienia jest praktycznie nieosiągalne. Zadaniem terapii jest wyposażenie pacjenta w wiedzę i narzędzia niezbędne do zrozumienia, że życie w wolności jest możliwe. Pierwszym krokiem do tego celu jest uznanie własnego problemu i podjęcie decyzji o sięgnięciu po pomoc. Uzależnienie można rozpoznać na podstawie charakterystycznych objawów, takich jak:

 • silne pragnienie zażycia konkretnej substancji lub wykonania czynności,
 • niemożność utrzymania abstynencji,
 • pojawienie się uciążliwych objawów psychofizycznych podczas prób zerwania z uzależnieniem,
 • spędzanie coraz większej ilości czasu na czynnościach związanych z nałogiem, zwiększanie dawki przyjmowanych środków psychoaktywnych,
 • skupianie myśli wokół uzależnienia.

Objawy mogą przyjmować różną formę i występować w różnym nasileniu w zależności od jednostki. Terapia uzależnień ma także na celu dokładne rozpoznanie objawów, ocenę ogólnego stanu pacjenta i dobranie leczenia do jego potrzeb.

Terapia uzależnień – czym jest?

Terapia uzależnień stanowi dla osoby chorej szansę dokonania w swoim życiu wielu zmian, prowadzących do świadomego trwania w trzeźwości. Leczenie przynoszące najlepsze rezultaty to takie, które obejmuje każdy aspekt życia pacjenta, uwzględniając jego sposób myślenia, postawy, przekonania, zachowania czy przyzwyczajenia. Terapia uzależnień jest złożonym procesem, w trakcie którego alkoholik, narkoman, lekoman czy hazardzista poznaje swój problem zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Szkodliwe psychologiczne mechanizmy uzależnienia, rozchwiana emocjonalność, ciągłe napięcie, długofalowe konsekwencje nałogu czy też konflikty i trudności w tworzeniu relacji to jedne z wielu wątków poruszanych podczas leczenia. Ważnym elementem w procesie zdrowienia jest wzbudzenie w uzależnionym motywacji do pełnego zaangażowania w terapię, która zakłada otwartość, szczerość i autentyczność. Im bardziej pacjent uzewnętrznia się przed terapeutą, tym efektywniej można z nim pracować, rozwiązując wszelkie trudności i dylematy, docierając do głęboko ukrytych przekonań, schematów myślenia, a nawet traum. Terapia jest połączeniem różnorodnych działań leczniczych i edukacyjnych, dążących do zachowania trzeźwości i nauki ponownego czerpania satysfakcji z życia, z dala od źródła problemu. Odbywa się w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień i może trwać od 6 tygodni do nawet 2 lat. Połączenie profesjonalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów z głębokim zaangażowaniem pacjenta przynosi pozytywne rezultaty w postaci zauważalnych zmian w myśleniu i postępowaniu osoby uzależnionej.

Terapia uzależnień – na czym polega?

Ogólnie rzecz biorąc, terapia uzależnień polega na wyposażeniu pacjenta w szeroki zakres wiedzy na temat jego choroby. Leczenie opiera się głównie na różnego rodzaju oddziaływaniach psychoterapeutycznych, mających na celu m.in. zmianę postaw pacjenta, wzmacnianie jego motywacji do walki z uzależnieniem czy rozwijanie umiejętności interpersonalnych. W trakcie terapii przekazywane są również sposoby na zniwelowanie skutków wywołanych przez tę chorobę i przywrócenie harmonii w życiu. Istotnym elementem każdego pobytu w ośrodku odwykowym jest zapobieganie nawrotom uzależnienia. W trakcie terapii pacjent zdobywa szczegółowe informacje dotyczące objawów, przebiegu oraz konsekwencji nałogu, co ma prowadzić do zmiany postrzegania własnego problemu. Terapia uzależnień bazuje na wzmacnianiu motywacji do trzeźwienia. Bez wyraźnych chęci ze strony pacjenta, nawet najstaranniej dobrane oddziaływania pomocowe nie są w stanie przynieść pożądanych efektów. Dopiero z chwilą przejęcia odpowiedzialności za własne życie i przyznania się do problemu przez osobę uzależnioną, możliwe jest prowadzenie skutecznego leczenia, które zatrzymuje postęp choroby i przynosi poprawę jakości życia. Przebywanie w ośrodku związane jest z udziałem w intensywnych zajęciach terapeutycznych, spotkaniach grupowych, warsztatach psychoedukacyjnych i rozmowach ze specjalistami. Wszystko to prowadzi do znaczących zmian w myśleniu osoby. Terapia uzależnień obejmuje kilka etapów – jednym z nich jest uświadomienie choremu skutków jego nałogu, odczuwalnych we wszystkich sferach życia. Kolejny krok to zdobycie umiejętności niezbędnych do utrzymywania trzeźwości. Są to elementy tzw. terapii podstawowej. Z kolei w terapii pogłębionej nacisk kładzie się na wymianę doświadczeń w grupie terapeutycznej, otwartość i szczerość w komunikacji oraz rozwiązywanie bieżących problemów, z jakimi mierzy się pacjent. Wsparcie wspólnoty ma kluczowe znaczenie w procesie leczenia nałogów. Osoba uzależniona często ma tendencję do wypierania myśli o własnej chorobie i nie dostrzega swoich negatywnych zachowań. Grupa osób z podobnym problemem stanowi pewnego rodzaju „lustro”, dzięki któremu – za pośrednictwem innych – można zobaczyć u siebie niezauważalne dotąd destrukcyjne schematy myślenia i działania. Terapia uzależnień daje niepowtarzalne możliwości pracy nad sobą, stanowi okazję do samorozwoju oraz zdobycia cennych doświadczeń zmieniających życie, których pozytywne owoce odczuwa nie tylko uzależniony, ale również cała jego rodzina. Ważne jest to, że bliscy osoby uzależnionej tak samo potrzebują terapii, dlatego zdecydowana większość ośrodków przewiduje w swoim programie także działania poświęcone pomocy najbliższym.

Rodzaje terapii uzależnień

Każdy przypadek uzależnienia jest inny i wymaga zindywidualizowanego podejścia. Nie da się wskazać jednej, uniwersalnej i zarazem najlepszej metody leczenia. Wyróżnić można kilka rodzajów terapii uzależnień – niektóre bardziej efektywne, inne mniej – jednak wszystko zależy od zaangażowania i motywacji osoby uzależnionej. Podstawowy podział oddziaływań terapeutycznych dzieli terapię na indywidualną i grupową. Pierwsza z nich opiera się na bezpośrednim kontakcie osoby uzależnionej ze specjalistą, co pozwala na dokładne przeanalizowanie każdego jej problemu. Z kolei drugi rodzaj terapii – terapia grupowa – daje szansę czerpania z doświadczeń innych osób, mierzących się z podobnym problemem. Praca w grupie umożliwia również dostrzeżenie tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka we własnym zachowaniu. Niezaprzeczalnym atutem tego typu leczenia jest tworzenie wspólnoty opartej na zrozumieniu i współczuciu, niezwykle istotnych w procesie odzyskiwania zdrowia. W leczeniu uzależnień stosuje się różne modele terapii – np. reprogramming, gdzie głównym celem jest wyuczenie nowych modeli zachowań oraz zdobycie narzędzi, które mają umożliwić osobom uzależnionym trwanie w trzeźwości. Innym, niezwykle skutecznym sposobem leczenia jest model Minnesota. Zakłada on, że uzależnienie jest pierwotną chorobą psychiczną, a postępowanie terapeutyczne ma zmierzać do zatrzymania jej rozwoju. Po zakończeniu terapii pacjent powinien regularnie uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia, co stanowi pomoc w utrzymywaniu abstynencji. Terapia prowadzona w nurcie modelu Minnesota obejmuje leczeniem nie tylko samą osobę uzależnioną, ale również jej najbliższą rodzinę. Wyklucza się stosowanie farmakologii – po to, aby pacjent mógł osiągnąć sukces przy pełnej świadomości.

Rodzaje terapii uzależnień podzielić można również według czasu trwania:

 • leczenie krótkoterminowe (6-8 tygodni);
 • leczenie średnioterminowe (8 tygodni);
 • leczenie długoterminowe (nawet do 2 lat).

Jest to dla pacjenta czas intensywnej, szeroko rozumianej pracy nad sobą i kształtowania nowych przekonań pod opieką profesjonalistów. Tego rodzaju oddziaływania lecznicze w znacznej większości przypadków przynoszą zauważalną poprawę stanu pacjenta i dają szansę całkowitego zniesienia objawów choroby.

Terapia alkoholowa

Alkoholizm to jedno z częściej występujących uzależnień. Rozwija się stopniowo, zatem trudno jest wyznaczyć dokładny moment, w którym picie towarzyskie zamieniło się w poważną chorobę, wymagającą pomocy specjalistów. Uzależnienie od alkoholu znacząco wpływa na każdy aspekt życia, powodując zaburzenia fizyczne, psychiczne i społeczne. Samodzielne utrzymanie abstynencji jest bardzo trudne. Dlatego warto sięgnąć po pomoc, jaką oferują ośrodki odwykowe prowadzące terapię alkoholową. Celem leczenia jest uświadomienie uzależnionemu, na czym polega jego choroba, jakie wywołuje mechanizmy oraz jakie przynosi skutki. Dobrym rozwiązaniem jest terapia alkoholowa, ponieważ zapewnia indywidualne podejście i profesjonalną, całodobową opiekę skierowaną wobec każdego pacjenta, a ponadto rodzinne, kameralne warunki i przyjazną atmosferę.

Terapia alkoholowa w swojej fazie wstępnej kładzie nacisk na zrozumienie przez pacjenta skali problemu uzależnienia. Przyznanie własnej bezsilności wobec choroby otwiera drogę do dalszych kroków, takich jak budowanie motywacji do leczenia i wzmacnianie gotowości do wprowadzania życiowych zmian.  Wyróżnić można 3 formy terapii odwykowej:

 1. Terapia ambulatoryjna
 2. Terapia w systemie stacjonarnym
 3. Terapia na oddziale dziennym

Należy podkreślić, że terapia jest tylko początkiem długiego procesu odzyskiwania zdrowia. Po jej zakończeniu pacjentowi rekomenduje się udział w terapii pogłębionej, w trakcie której pracuje on nad utrwalaniem zdobytych umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia, kształtuje zdolności do zapobiegania nawrotom alkoholizmu, a ponadto może dzielić się swoimi zmartwieniami nie tylko z terapeutą, ale również z grupą wsparcia.

Czym jest terapia alkoholowa?

Skuteczna terapia alkoholowa stanowi szansę odzyskania kontroli nad własnym życiem. Rozpoczyna się od dokładnej diagnozy, detoksu oraz dostosowania działań leczniczych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia alkoholowa jest długotrwałym procesem, obejmującym wiele różnych zagadnień. Ma na celu nauczyć chorego nowych zachowań społecznych, prowadzących do życia w trzeźwości. W trakcie leczenia osoba uzależniona poznaje sposoby na pokonywanie głodu alkoholowego, uczy się asertywności, zwalczania stresu i rozwiązywania problemów – bez udziału alkoholu. Istotną cechą terapii alkoholowej jest prowadzenie społeczności grupowych, które umożliwiają wzajemne dzielenie się doświadczeniami oraz udzielanie informacji zwrotnych. Kształtowany latami schemat myślenia na temat własnego picia zaburza rzeczywiste postrzeganie świata i samego siebie. Terapia w grupie pozwala obalić ten schemat i nabrać świeżego spojrzenia na swoje życie. Nieodłącznym elementem odwyku jest edukacja obejmująca wiedzę na temat alkoholizmu. Terapeuci prowadzą treningi z zakresu umiejętności niezbędnych do trwania w trzeźwości – np. jak radzić sobie ze złością, jak skutecznie odmawiać picia, jak rozprawić się z głodem alkoholowym, jak odreagować stres itp. Nie mniej istotną rolę odgrywają rozmowy indywidualne, podczas których pacjent ma szansę poruszyć prywatne problemy, o których nie chciał wspominać na forum grupy. Ośrodek leczenia uzależnień jest miejscem, gdzie każdy alkoholik może spotkać się ze zrozumieniem, współczuciem, życzliwością i akceptacją. Podjęcie terapii może być początkiem wielu pozytywnych zmian w życiu pacjenta.

Terapia alkoholowa dla rodzin alkoholików

Alkoholizm rozwijający się u jednej osoby znacząco wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Brak poczucia bezpieczeństwa, ciągły stres, napięcie i nieprzewidywalność zaczynają być stałymi elementami dnia codziennego partnera czy dzieci alkoholika. W wyniku wieloletniego życia z osobą uzależnioną od alkoholu, jej najbliższe otoczenie utrwala w sobie pewne mechanizmy przystosowawcze, zwane współuzależnieniem. Inna nazwa tego zjawiska to koalkoholizm, który rodzi nieświadome zachowania związane z silną koncentracją na problemie alkoholowym i opiece nad uzależnionym, przeplataną obsesyjną kontrolą i przejmowaniem za niego odpowiedzialności. Z tego względu, terapia dla rodzin alkoholików jest tak samo istotna, jak leczenie samego alkoholika. Obserwując niepokojący stan męża, żony czy rodzica, stale będącego pod wpływem alkoholu, bliscy pragną zmiany. Pomoc osobie uzależnionej jest jednak zadaniem bardzo trudnym, gdyż zazwyczaj zaprzecza ona istnieniu problemu i wykazuje niechęć względem oferowanej terapii lub wizyty u specjalisty. Może to rodzić poczucie bezsilności, bezradności i braku nadziei na zmianę. Z czasem rodzina rezygnuje z prób pomocy alkoholikowi, godząc się ze swoim losem – pozostaje im dostosować się do przykrej sytuacji. Niestety, trudno jest wskazać skuteczny sposób przekonania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Decyzja musi wynikać z jej własnej chęci – jest to krok w pełni dobrowolny. Przymuszanie do udziału w terapii zazwyczaj nie przynosi żadnego skutku, a może jedynie pogorszyć sytuację. Alkoholik często podejmuje leczenie w momencie, gdy uświadomi sobie długofalowe konsekwencje swojego postępowania. Z chwilą podjęcia przez niego terapii, pomocą należy objąć również całą rodzinę. Współuzależnienie wiążę się z ryzykiem występowania nieuzasadnionego poczucia winy i wstydu, niskiej samooceny, nadmiernego zamartwiania się, wypierania własnych uczuć i emocji oraz poczucia krzywdy. Terapia dla rodzin alkoholików koncentruje się na odbudowaniu poczucia własnej wartości i nauce ponownego skupienia na własnym życiu – nie na życiu uzależnionego. Udział całej rodziny w leczeniu jest niezwykle istotny, ponieważ obie strony (zarówno alkoholik, jak i jego otoczenie) uczą się nowego życia, pozbawionego obecności alkoholu. Rezygnują ze szkodliwych mechanizmów zachowania i schematów myślenia, zastępując je nowymi, prawidłowymi, które umożliwiają odbudowanie zniszczonych relacji rodzinnych i przywrócenie spokoju. Pozwala to również na wzajemne zrozumienie siebie i przeżywanych trudności. Wspólne pokonywanie problemu alkoholowego zwiększa szansę na pozytywne i długotrwałe efekty terapii.

Depresja – terapia

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, które określa się współczesną chorobą cywilizacyjną. Częstotliwość jej występowania zwiększa się w niepokojącym tempie, a pierwsze objawy zaburzeń nastroju dotykają ludzi w coraz młodszym wieku. Depresja zakłóca codzienne funkcjonowanie. Uniemożliwia normalną pracę i naukę, znacząco utrudnia podejmowanie jakiekolwiek aktywności. Stale towarzyszące, silne uczucie przygnębienia, bezradności i głębokiego smutku prowadzi do powolnej izolacji od otoczenia i rezygnacji z dotychczasowych zainteresowań. Pogłębiające się objawy depresji mogą ostatecznie prowadzić do myśli i prób samobójczych, dlatego należy jak najszybciej szukać specjalistycznej pomocy. Aby mówić o czymś takim, jak skuteczna terapia depresja musi być ujmowana holistycznie, sięgając głęboko do korzeni problemu. Jej przyczyny mogą być różne – od czynników biologicznych, po psychologiczne i społeczne. W prawidłowo prowadzonym leczeniu należy uwzględnić również typ depresji, jej czas trwania i nasilenie. Diagnoza przeprowadzona u lekarza psychiatry stanowi podstawę do dobrania odpowiedniej terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta. Często depresję należy leczyć w specjalistycznym ośrodku terapeutycznym, oferującym całodobową opiekę specjalistów.

Takie rozwiązanie cechuje się wysoką skutecznością, ponieważ kształtuje nowe wzorce myślenia i zachowania, jednocześnie rozprawiając się z tymi szkodliwymi, przyczyniającymi się do występowania zaburzeń. Praca z emocjami wspomagana farmakologią owocuje znaczącą poprawą stanu pacjenta, dając szansę całkowitego zniesienia objawów choroby.

Depresja – jak wygląda terapia?

Terapia depresji rozpoczyna się od rozmowy ze specjalistą, jakim jest psychoterapeuta. Umożliwia to precyzyjne rozpoznanie problemu i postawienie dokładnej diagnozy. Należy zaznaczyć, że udział w psychoterapii powinien być w pełni dobrowolny. Uczestnictwo w leczeniu, będące wynikiem namowy czy nacisku ze strony innych osób, przypuszczalnie nie przyniesie żadnego efektu. Celem terapii jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia osoby dotkniętej depresją, której towarzyszy wszechobecne poczucie beznadziei, przygnębienia oraz niska samoocena.  Terapeuta dąży do zniesienia negatywnych przekonań i szkodliwych zachowań oraz wypracowania nowych. Pacjent ponadto poznaje siebie i swoje emocje, aby w razie nawracającej depresji szybko reagować na niepokojące symptomy. Psychoterapia wyposaża chorego w przydatne narzędzia, dzięki którym jest on w stanie radzić sobie samodzielnie z problemami życiowymi, czego nie może zapewnić farmakoterapia.  Leczenie depresji jest procesem długotrwałym. Zwykle potrzeba minimum 8 tygodni, aby zauważyć efekty. Zbyt szybka rezygnacja z leczenia grozi nawrotem objawów depresji, często nawet nasilonych. Najefektywniejszym sposobem pomocy jest leczenie stacjonarne w specjalistycznym ośrodku terapeutycznym. Wynika to z faktu, że takie miejsca oferują kompleksowe ujęcie problemu, poruszając jego aspekt emocjonalny, somatyczny, społeczny i duchowy. Metody terapeutyczne (oprócz psychoterapii i farmakoterapii) stosowane w placówkach całodobowych to m.in.:

 • psychoedukacja,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • medytacja,
 • terapia zajęciowa,
 • warsztaty,
 • zajęcia grupowe,
 • metody relaksacyjne.

Holistyczne ujęcie depresji pozwala dotrzeć głęboko do źródła choroby, uwzględniając każdy aspekt życia pacjenta. Dzięki temu możliwy jest szeroko pojęty rozwój osobisty, wzmacnianie motywacji i poprawa poczucia własnej wartości. Wszystko to sprawia, że chory osiąga znaczne zmiany w swoim myśleniu, przekonaniach i postawach, co prowadzi do oczekiwanej poprawy samopoczucia i zarazem zniesienia objawów choroby, dając szansę pełnego wyzdrowienia.

Terapia narkotykowa

Narkomania jest problemem, który dotyka coraz większej liczby osób, zwłaszcza młodych. Terminem tym określa się uzależnienie od środków odurzających, zawartych w narkotykach. Jest to postępująca choroba, która rozwija się stopniowo, niepostrzeżenie odbierając kontrolę nad własnym życiem. Uzależnienie od narkotyków prowadzi do powolnego zatruwania organizmu, co skutkuje znacznym wyniszczeniem i utratą zdrowia, a w konsekwencji grozi nawet śmiercią. Jednym z wielu symptomów tej choroby jest przymus sięgania po kolejne dawki narkotyku – z każdą porcją coraz większe. Prowadzi to do szybkiej utraty panowania nad przyjmowanymi ilościami środków odurzających. Pomimo świadomości szkodliwego wpływu narkotyków na organizm, osoba uzależniona nie jest w stanie samodzielnie utrzymać abstynencji. Z tego względu niezbędne jest sięgnięcie po pomoc specjalistów. Terapia narkotykowa daje choremu możliwość rozprawienia się z własnym uzależnieniem. Poznaje on podłoże swojego problemu, zdobywa wiedzę na temat szkodliwych schematów myślenia i działania, zagląda w głąb siebie i swoich emocji – jednym słowem – uczy się życia wolnego od narkotyków. Terapia narkotykowa przynosząca najlepsze efekty odbywa się w całodobowym ośrodku odwykowym. Tam, pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów, pacjent otrzymuje należytą opiekę i wsparcie. Ponadto, jego stan psychofizyczny i kondycja emocjonalna są na bieżąco monitorowane. Aby terapia mogła odnieść oczekiwany sukces, niezbędne są zaangażowanie i motywacja osoby uzależnionej. Decyzja o podjęciu leczenia stanowi pierwszy krok ku zmianom na lepsze.

Jak wygląda terapia narkotykowa?

Każda terapia narkotykowa rozpoczyna się od postawienia dokładnej diagnozy problemu. Lekarz specjalista przeprowadza z pacjentem szczegółową rozmowę na temat czasu trwania i przebiegu uzależnienia, rodzaju i ilości przyjmowanych środków oraz występujących objawów. Kolejnym krokiem jest detoks, który polega na odtruwaniu organizmu ze szkodliwych substancji, dostarczanych wraz z narkotykami, a także na uzupełnieniu składników odżywczych, takich jak witaminy i sole mineralne. Detoks może być przeprowadzony zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych – wszystko zależy od potrzeb indywidualnego pacjenta. Następny etap to wdrożenie postępowania terapeutycznego, którego celem jest osiągnięcie stanu trzeźwości i zdobycie umiejętności panowania nad głodem narkotykowym. Skuteczna terapia skupia w sobie emocjonalne, fizyczne, społeczne, psychiczne i duchowe kwestie uzależnienia. To integralne podejście pozwala przepracować problem na każdej płaszczyźnie, umożliwiając pacjentowi szczęśliwe funkcjonowanie bez narkotyku, nawet długo po zakończeniu terapii. Poszczególne elementy leczenia mogą różnić się w zależności od przyjętych metod. Wśród najpopularniejszych sposobów leczenia narkomanii wymienić można:

 • model resocjalizacyjny,
 • model medyczny,
 • model Minnesota,
 • model społeczności terapeutycznych,
 • terapię substytucyjną,
 • terapię poznawczą.

Wiele ośrodków terapii uzależnień pracuje na modelu Minnesota, który narkomanię traktuje jako chorobę i podkreśla, że osoby dotkniętej tym problemem nie należy napiętnować, lecz okazać jej szacunek i zrozumienie. Bez względu na przyjmowany model terapii, każdy ośrodek dąży do fundamentalnego celu, jakim jest dożywotnia abstynencja pacjenta od narkotyku. O efektach decyduje nie tylko profesjonalne podejście lekarzy i terapeutów, lecz przede wszystkim szczere zaangażowanie uzależnionego w swój proces zdrowienia. W trakcie leczenia odwykowego pacjent doświadcza tzw. zespołu abstynencyjnego, którego objawy mogą przyjmować różną formę – od skurczów mięśni i bólu głowy po omamy i stany lękowe. W ośrodku terapeutycznym nad wszystkim czuwa zespół specjalistów, otaczających chorego opieką i wsparciem. Terapia narkotykowa to również czas szczególnej pomocy psychologicznej oraz radykalnych zmian w przekonaniach i zachowaniach pacjenta. Psychoedukacja odbywa się zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Uczestnicy terapii zdobywają szeroki zakres informacji na temat narkomanii, które obejmują m.in. wątki takie jak:

 • wpływ środków psychoaktywnych na organizm,
 • etapy rozwoju uzależnienia,
 • zyski i straty wynikające z uzależnienia,
 • mechanizmy uzależnienia,
 • sposoby radzenia sobie z głodem narkotykowym,
 • fakty i mity na temat narkomanii,
 • współuzależnienie,
 • radzenie sobie z nawrotem choroby,
 • znaczenie emocji w procesie zdrowienia,
 • radzenie sobie ze stresem i złością,
 • planowanie życia w trzeźwości,
 • znaczenie wspólnoty w utrzymywaniu abstynencji.

Terapia narkotykowa powinna sięgać głęboko do korzeni problemu, koncentrując się nie tylko na zniwelowaniu objawów, ale głównie na rozpoznaniu przyczyny uzależnienia, co pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania. Prowadzi to do zwiększenia świadomości i zarazem umożliwia skuteczne reagowanie na pierwsze symptomy nawracającego głodu narkotykowego. Uzupełnienie terapii praktyczną nauką życia w trzeźwości oraz cyklicznym udziałem w spotkaniach wspólnoty Anonimowych Narkomanów daje szansę odzyskania całkowitej kontroli nad swoim postępowaniem. Pacjent wyposażony w niezbędną wiedzę i przydatne narzędzia do walki z nałogiem może ponownie cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem, a przede wszystkim – wolnością od narkotyków.

Plan dnia terapii

Typowy plan dnia terapii w ośrodku uzależnień obejmuje m.in. zajęcia dydaktyczne, różnego rodzaju warsztaty, terapię indywidualną i grupową, relaksację oraz społeczność. Wszelkim działaniom podejmowanym podczas terapii towarzyszy kadra profesjonalistów dzielących się doświadczeniem i wiedzą, okazujących duchowe wsparcie, gotowych do niesienia szeroko pojętej pomocy. Standardowo, dzień rozpoczyna się od śniadania poprzedzonego modlitwą oraz od wspólnej medytacji, a następnie odbywa się terapia grupowa, która stanowi znaczącą część całego procesu terapeutycznego. Wynika to z faktu, iż każde uzależnienie powinno być leczone w grupie, ponieważ wtedy przynosi najlepsze efekty. Popołudnie to czas warsztatów i zajęć dydaktycznych, w trakcie których realizuje się założenia programu terapeutycznego ośrodka, w tym 12 kroków Anonimowych Alkoholików. Kolejny element planu dnia to terapia indywidualna, gdzie pacjent m.in. zdobywa wiedzę na temat swojego uzależnienia oraz towarzyszących mu szkodliwych mechanizmów myślenia i działania. Następnie odbywa się terapia zajęciowa, np. z arteterapii, która obok właściwości leczniczych posiada również walory relaksacyjne i rozwijające kreatywność. Dzień zwykle kończy się społecznością oraz podsumowaniem bieżących spraw i postępów, albo meetingiem AA. Nie brakuje też czasu na wieczorny relaks, podczas którego wspólnie czyta się książki albo ogląda filmy – również terapeutyczne.

Dlaczego warto poddać się terapii uzależnień?

Uzależnienie jest skomplikowaną chorobą, która kryje w sobie wiele tajemnic, niemożliwych do odkrycia w pojedynkę. Pobyt w ośrodku terapeutycznym daje możliwość dotarcia do głęboko ukrytych przyczyn problemów, a tym samym stanowi szansę ich rozwiązania. Opieka terapeutów, skoncentrowanych na pomocy i okazywaniu wsparcia jest kluczem do odzyskania zdrowia, harmonii i dobrego samopoczucia. Bezcenną wartością jest również kontakt z innymi osobami, borykającymi się z tym samym problemem. Świadomość, że można odczuć zrozumienie wobec swojej choroby i być w pełni akceptowanym prowadzi do zwiększonej motywacji w walce o szczęśliwe życie. Terapia uzależnień daje niepowtarzalną szansę „odcięcia się” od szkodliwego środowiska i sytuacji budzących stres. To owocny czas, w pełni poświęcony pracy nad samym sobą. Przebywanie na terapii pozwala również zobaczyć uzależnienie z innej perspektywy, również oczami osób najbliższych. Wszystko to sprawia, że zdecydowanie warto poddać się terapii uzależnień – walka o siebie, o własne zdrowie i życie to najważniejsza walka, jaką należy stoczyć. 

Terapia uzależnień – dlaczego nasz ośrodek?

Nasza placówka to jako jedyny w Polsce ośrodek terapii uzależnień dedykowany wyłącznie kobietom, co tworzy przyjazną atmosferę i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Każda nasza pacjentka obejmowana jest indywidualną opieką oraz szerokim wsparciem specjalistów. Prowadzona przez nas terapia alkoholowa dla kobiet cieszy się dużą skutecznością, ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kobiecymi uzależnieniami, dobrze znamy ich naturę i rozumiemy związane z nimi trudności. Uzależnienie leczymy holistycznie, poruszając każdy aspekt życia. Pomoc kierujemy także do najbliższej rodziny pacjentek, rozwiązując tym samym problemy wynikające z współuzależnienia. Oprócz alkoholizmu, zajmujemy się również leczeniem innych uzależnień, w tym lekomanii, hazardu, zakupoholizmu i narkomanii. Terapia narkotykowa dla kobiet powinna odbywać się w grupie, dlatego oprócz indywidualnych rozmów z terapeutą, prowadzimy także wspólne warsztaty, społeczności, dyskusje i terapie grupowe. Wszystkie te działania stanowią niepowtarzalną okazję do ujrzenia nowych faktów na temat swojej choroby i czerpania wiedzy z doświadczeń innych osób. W Ośrodku Terapii Uzależnień Kobiet prowadzimy wielotorowy program zdrowienia, zapewniając naszym pacjentkom wsparcie także po zakończeniu pobytu. Kadra pracujących u nas terapeutów wykazuje się dużą wrażliwością, empatią i szczerą chęcią niesienia pomocy w procesie budowania nowego życia, wolnego od uzależnienia. Towarzyszące nam poczucie misji i potrzeba pomagania motywują nas do ciągłego rozwoju i poszerzania własnych kompetencji. Wszystko po to, aby móc jak najlepiej wspierać nasze pacjentki w procesie odzyskiwania zdrowia.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group