Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies ośrodka terapii uzależnień Gabriela Flig, Barbara Roj spółka cywilna

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty Gabriela Flig, Barbara Roj spółka cywilna chroni prywatność użytkowników korzystających z naszych serwisów internetowych oraz z kont społecznościowych, do których przekierowanie znajduje się na naszych stronach, i gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. W ROK wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Administrator Danych Osobowych

Współadministratorami Pana/ Pani danych osobowych są: Gabriela Flig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Usługowa Gabriela Flig” z siedzibą w Jasienicy oraz Barbara Roj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OTUK Barbara Roj” z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 769 jako wspólnicy spółki cywilnej Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty Spółka Cywilna Gabriela Flig Barbara Roj z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Willowej 769; adres e-mail: infootuk@gmail.com dalej jako „Współadministratorzy”.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów jest możliwe poprzez kontakt pod numerem telefonu tel 735 469 430 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, email pod adresem: infootuk@gmail.com bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany wyżej. Przedstawicielem Współadministratora jest Gabriela Flig.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: 
– w celu realizacji zadań statutowych (np. organizacji warsztatów terapeutycznych, zajęć), na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
– w celu realizacji obowiązków Współadministratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratora, w tym w celu promocji działalności kulturalnej, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
– w celu prawidłowego korzystania z serwisów internetowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
– w celu przesyłania newslettera – na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zakres przetwarzanych danych

W celu wykonania umowy oraz zadań statutowych przetwarzamy Państwa dane zwykłe, które zostały nam przekazane.

Kategorie odbiorców

Współadministrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy lub wykonania zadania instytucji, tj. podmiotom wspierającym Współadministratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT , jak również organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym, upoważnionym na mocy przepisów prawa, w tym przepisów dot. działalności podmiotów publicznych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez nasze serwisy z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z naszych serwisów, wykonania umowy i dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu jej zawarcia lub wykonania zadania instytucji, a po tym okresie dane te zostaną usunięte, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy lub niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, jednak tylko za zgodą Użytkownika. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu na potrzeby promocji działalności kulturalnej. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych oraz nie wpływa znacząco w żaden inny sposób na osobę, której dane dotyczą.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Współadministratorowi przez Państwa pracodawcę, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratora w związku z wykonywaniem przez Współadministratora umowy łączącej Współadministratora oraz Państwa pracodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Współadministrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

Przetwarzanie danych osobowych w naszych serwisach internetowych

Nasz serwis internetowy gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osób korzystających z naszych serwisów, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Ponadto, nasze serwisy mogą zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka). Dane osobowe osób korzystających z naszych serwisów przetwarzane są na podstawie powyższych zasad, z uwzględnieniem poniższych postanowień, w szczególności w celu prowadzenia serwisów, ich sprawnego funkcjonowania dostosowania do potrzeb Użytkowników. 

W przypadku każdorazowego wejścia na strony naszych serwisów, serwer zapisuje tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony serwisu. 

OTUK, jako administrator fanpage’a prowadzonego w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, tworząc taką stronę, daje dostawcy usługi, w tym Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jej fanpage’a bez względu na to, czy osoba ta posiada konto na Facebooku, czy też nie. Utworzenie fanpage’a na Facebooku wiąże się z podjęciem przez jego administratora działań polegających na ustaleniu parametrów zależnych w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie zarządzania lub promocji jego działalności, co wpływa na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage’a. Współadministrator może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane, a nawet określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebook. W konsekwencji administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku przyczynia się do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających jego stronę. Współadministrator fanpage’a może zwrócić się o udzielenie – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych, a w szczególności tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego; informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych, a także informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę, kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują, jak również danych geograficznych. Statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie współadministratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. 

Serwis zawiera linki prowadzące do witryn innych usługodawców. Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem usługodawcy. Przy aktywnym przycisku Państwa przeglądarka może stworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami danego usługodawcy. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie usługodawcy, usługodawca może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Nawet jeżeli Użytkownik nie posiada konta w danym serwisie, istnieje możliwość, serwis będzie otrzymywał i przechowywał adres IP Użytkownika wraz z informacjami na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy oraz informacje na temat ustawień ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych opublikowanych przez poszczególne serwisy 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte, chyba że przetwarzanie będzie: – niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy; – niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, tylko za zgodą Użytkownika. Osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji działalności kulturalnej. W przypadku wyrażenia przez osoby korzystające z naszych serwisów zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz innych informacji promocyjnych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: infootuk@gmail.com Osoba korzystająca z naszych serwisów winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z serwisu i przy jego opuszczaniu.

Pliki cookies

Nasz serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji osób korzystających z serwisów, w tym do ulepszenia ich funkcjonowania. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty Administratora.

Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających nasze serwisy, pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających z naszych serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą z naszego serwisu. Nasze serwisy wykorzystują pliki cookies własne, w celu ich prawidłowego działania. Nasze serwisy mogą również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności Google Analytics. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami: Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/; Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en; Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek; Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

Google (Universal) Analytics

Serwis może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (google.com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszego serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

W naszym serwisie internetowym mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od Administratora. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali. 

We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: infootuk@gmail.com 

W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. 

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group