Niższa cena terapii

Klauzula informacyjna

Ośrodka Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty Gabriela Flig Barbara Roj s.c.

Obowiązek informacyjny

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Pana/ Pani danych osobowych są: Gabriela Flig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Usługowa Gabriela Flig” z siedzibą w Jasienicy oraz Barbara Roj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OTUK Barbara Roj” z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 769 jako wspólnicy spółki cywilnej Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty Spółka Cywilna Gabriela Flig Barbara Roj z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Willowej 769; adres e-mail: infootuk@gmail.com dalej jako „Współadministratorzy”.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem: infootuk@gmail.com bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany wyżej. Przedstawicielem Współadministratora jest Gabriela Flig.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu:

a) realizacji umowy z OTUK, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
b) podejmowania działań przed zawarciem umowy i jej dalszej realizacji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO;
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej w ramach zawartej umowy z podopiecznym, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
d) w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Współadministratora, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
e) realizacji czynności na podstawie udzielonych zgód, w tym: informowanie o Współadministratorze oraz o jego działalności, marketing prowadzony przez kanały informatyczne i telefon, przygotowywanie i wysyłanie newslettera, odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza strony internetowej Współadministratorów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zakwalifikowania do pomocy przez Fundację.

Odbiorcy danych osobowych:

Współadministratorzy mogą przekazywać dane upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, m.in. pracownikom Współadministratorów w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom wspierającym Współadministratorów w prowadzonej przez nich działalności, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.

Okres przechowywania danych osobowych

Współadministratorzy są zobowiązani do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Współadministratorów.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Prawa osób, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych oraz uzyskiwania kopii tych danych; sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Współadministratorów są niekompletne bądź nieprawidłowe; usunięcia danych przez Współadministratorów; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te mogą jednak ulec ograniczeniu z uwagi na uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych.

Ponadto, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

Dodaj tu swój tekst nagłówka